Stanovy zapsaného spolku MÖBIUS

Čl. 1. - Název a sídlo

 1. Název zapsaného spolku: MÖBIUS (dále jen "spolek")
 2. Sídlo: Otinoves 37, 798 61 Drahany

Čl. 2 - Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou, nevýdělečnou organizací, využívající získané peněžní i nepeněžní prostředky k zajištění svého hlavního poslání.
 2. Spolek je právnickou osobou

Čl. 3 - Cíl činnosti spolku

 1. Cílem spolku je:
  1) pomoc opuštěným dětem a osamělým seniorům a podpora jejich soběstačnosti a vzájemné výpomoci
  2) pomoc při integraci imigrantů a osob ohrožených sociální exkluzí
  3) pomoc ohrožené fauně a flóře
  4) výchova k toleraci a snášenlivosti v sociálním a environmentálním prostředí
  5) rozvíjení podmínek pro důstojný život ohrožených skupin obyvatelstva
  6) udržitelný rozvoj venkova
 2. Naplnění svého cíle dosahuje spolek zejména těmito činnostmi:
  a) akvizicí odborných informací, zpracováním průzkumů a projektů
  b) přípravou, vydáváním a distribucí informačních materiálů a sborníků
  c) přípravou a údržbou internetových projektů
  d) výměnou zkušeností mezi subjekty NNO a veřejné správy
  e) překonáváním jazykových bariér a přeshraniční spoluprací
  f) facilitací a překonáváním komunikačních bariér
  g) přípravou a realizací projektů v oblasti sociální pomoci a environmentální výchovy
  h) přípravou a realizací projektů v oblasti lidských zdrojů
  i) přípravou a realizací projektů v oblasti udržitelného rozvoje venkova
  j) zajišťováním finančních zdrojů pro realizaci cílů spolku
  k) realizací projektu "Chrti v nouzi" a "Greathounds in need"

Čl. 4 - Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
  b) úmrtím člena,
  c) u právnické osoby jejím zrušením,
  d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku,
  e) zánikem spolku.
  5. o přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
  6. dokladem členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

Čl.5 - Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
a) podílet se na tvorbě a realizaci koncepcí a rozvojových plánů spolku
b) účastnit se jednání členské schůze,
c) být volen do rady spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 1. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6 - Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) rada spolku,
c) předseda,

Čl. 7 - Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 4. Valná hromada zejména:
a)schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
b) volí členy rady spolku,
c) rozhoduje o počtu členů rady spolku,
d) rozhoduje o zrušení spolku.
 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8 - Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 3 členy.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2 krát ročně.
 5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) rozhoduje o změnách stanov spolku
 1. Předseda a členové rady zastupují spolku navenek a jednají každý samostatně jeho jménem. Za spolek se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.
 3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 4. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9 - Předseda

 1. Předsedu volí rada spolku.
 2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

Čl. 10 - Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
d) nadační příspěvky, granty, státní dotace a příjmy z fondů
 1. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11 - Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:

a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkum na základě rozhodnutí valné hromady,
b)rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12 - Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 
V Liberci dne 20.března 2005

Za MÖBIUS, z.s., přípravný výbor ve složení:

ing.arch. Miloslav Heřmánek
Lucie Poučová
Karolína Schmidová