Stanovy občanského sdružení MÖBIUS

Čl. 1. - Název a sídlo

 1. Název občanského sdružení: MÖBIUS (dále jen "sdružení")
 2. Sídlo: Otinoves 37, 798 61 Drahany

Čl. 2 - Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou, nevýdělečnou organizací, využívající získané peněžní i nepeněžní prostředky k zajištění svého hlavního poslání.
 2. Sdružení je právnickou osobou

Čl. 3 - Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je:
  1) pomoc opuštěným dětem a osamělým seniorům a podpora jejich soběstačnosti a vzájemné výpomoci
  2) pomoc při integraci imigrantů a osob ohrožených sociální exkluzí
  3) pomoc ohrožené fauně a flóře
  4) výchova k toleraci a snášenlivosti v sociálním a environmentálním prostředí
  5) rozvíjení podmínek pro důstojný život ohrožených skupin obyvatelstva
  6) udržitelný rozvoj venkova
 2. Naplnění svého cíle dosahuje sdružení zejména těmito činnostmi:
  a) akvizicí odborných informací, zpracováním průzkumů a projektů
  b) přípravou, vydáváním a distribucí informačních materiálů a sborníků
  c) přípravou a údržbou internetových projektů
  d) výměnou zkušeností mezi subjekty NNO a veřejné správy
  e) překonáváním jazykových bariér a přeshraniční spoluprací
  f) facilitací a překonáváním komunikačních bariér
  g) přípravou a realizací projektů v oblasti sociální pomoci a environmentální výchovy
  h) přípravou a realizací projektů v oblasti lidských zdrojů
  i) přípravou a realizací projektů v oblasti udržitelného rozvoje venkova
  j) zajišťováním finančních zdrojů pro realizaci cílů sdružení
  k) realizací projektu "Chrti v nouzi" a "Greathounds in need"

Čl. 4 - Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
  b) úmrtím člena,
  c) u právnické osoby jejím zrušením,
  d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení,
  e) zánikem sdružení.
  5. o přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
  6. dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Čl.5 - Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
a) podílet se na tvorbě a realizaci koncepcí a rozvojových plánů sdružení
b) účastnit se jednání členské schůze,
c) být volen do rady sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 1. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6 - Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda,

Čl. 7 - Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
a)schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
b) volí členy rady sdružení,
c) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
d) rozhoduje o zrušení sdružení.
 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8 - Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 3 členy.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2 krát ročně.
 5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) rozhoduje o změnách stanov sdružení
 1. Předseda a členové rady zastupují sdružení navenek a jednají každý samostatně jeho jménem. Za sdružení se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis.
 2. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 4. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9 - Předseda

 1. Předsedu volí rada sdružení.
 2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10 - Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d) nadační příspěvky, granty, státní dotace a příjmy z fondů
 1. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11 - Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:

a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b)rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 1. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12 - Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 
V Liberci dne 20.března 2005

Za občanské sdružení MÖBIUS 1, přípravný výbor ve složení:

ing.arch. Miloslav Heřmánek
Lucie Poučová
Karolína Schmidová